nous AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTONOMES INDIVIDUALS O MEMBRES D’UNA MICROEMPRESA

Publicats nous ajuts econòmics per paliar la crisis econòmica derivada de la COVID 19

A QUI VA ADREÇAT

  1. Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física.

No podran sol·licitar l’ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.

  1. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis).

No podran sol·licitar l’ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

  1. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors.

No podran sol·licitar l’ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

  1. No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

QUANTIA DE L’AJUT

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

REQUISITS

a) Ser persona treballadora autònoma d’acord amb els criteris i límits que estableix l’apartat d’aquí va adreçat.

b) Estar d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l’1 d’octubre de 2020

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

d) Que el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de l’any 2020 no hagi superat l’import de 13.125 euros d’acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l’IRPF per als tres primers trimestres de l’any 2020. o document probatori equivalent per a les persones treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de l’IRPF (compte d’explotació de la societat).

e) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

f) Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.

TERMINI DE PRESENTACIO DE LES SOL.LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del Dilluns 9 de Novembre 2020 al següent enllaç. http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category