POSsIBILITAT DE REDUIR LA RENDA DELS LLOGUERS DELS LOCALS DE NEGOCIS

El Govern de la Generalitat ha aprovat mesures que permeten modificar les condicions dels contractes de lloguer dels immobles dels negocis que s’han  vist obligats a tancar o que no poden realitzar la seva activitat amb normalitat,  con a conseqüència de les mesures presses per l’Administració  per intentar gestionar la crisis sanitària derivada del COVID 19,.

Aquestes mesures es regulen mitjançant el  DECRET LLEI  /2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, que ha entrat en vigor el 21 d’octubre de 2020, però que tindrà que ser ratificat en el període d’un mes per el Parlament de Catalunya.

En quins casos s’aplica?

Si l’autoritat competent aplica mesures de suspensió o de restricció en el desenvolupament de l’activitat (tant industrials com comercials)

Si el contracte de lloguer es posterior a l’1 de gener de 1995

Què es pot fer?

El llogater pot demanar de forma fefaent a l’arrendador una  modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

Què passa si les parts no es posen d’acord?

En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d’un mes a comptar des del  requeriment del llogater  s’apliquen les regles següents:

  1. Si l’activitat s’ha suspès, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents,  mentre duri la mesura de suspensió.
  • En cas de restricció parcial de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma, mentre duri la mesura de restricció.

Si es pot prestar serveis d’entrega a domicili o de recollida de productes a l’establiment se m’apliquen aquestes reduccions?  Si

Es poden compensar les rendes amb quantitats que ja lliurades com a garantia de pagament del lloguer?  Sí, però amb condicions:

El llogater por  exigir a l’arrendador que imputi totalment o parcial a l’obligació́ de pagar la renda  i altres despeses degudes que hagin vençut,  totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, exclosa la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme oficial competent.

El llogater tindrà que reintegrar les garanties en el període d’un any (i en tot cas, abans de la finalització́ del contracte si el seu termini de durada és inferior )  des de que la suspensió o reducció de l’activitat hagi acabat.

Què passa si la situació es perllonga en el temps?

En cas que la suspensió de l’activitat es perllonguin més de tres mesos en el transcurs d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta norma, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.

Quan es d’aplicació la reducció de la renda?

Des de la data del requeriment de modificació de les condicions  fet per el llogater .

Des que rebi el requeriment l’arrendador  s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.  

Què passa si hi ha acords anteriors a aquesta norma?

El llogater pot fer us dels drets aprovats ara,  amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts abans de l’ entrada en vigordel Decret Llei.