Reial Decret Llei sobre treball a distància

Recentment s’ha aprovat el Reial Decret Llei que regula el treball a distància, per tal de donar una resposta jurídica a aquesta modalitat de treball que tant ha crescut degut a la situació sanitària actual.

En primer lloc es determina quan es considera que el treballador treballa a distància per tal de que saber si es té que aplicar aquesta legislació o no. S’ha considerat que per que es consideri que un treballador treballa a distància té que treballar d’aquesta manera, al menys el 30% de la seva jornada durant tres mesos.

En quan a la regulació d’aquesta modalitat laboral, el  Real Decret fixa que:

El treball a distància tindrà caràcter voluntari i reversible,  tant per l’empresa com per el treballador

El treballador tindrà els mateixos drets i deures que si no treballés a distància

L’acord de treballar a distància es tindrà que formalitzar per  escrit i aquest tindrà que tenir un contingut mínim:  l’horari i les regles de disponibilitat, les hores de treball presencial i les hores de treball a distància, el lloc de treball a distància escollit, els mitjans de control de l’activitat per part de l’empresa, etc.

L’empresa haurà de lliurar a la representació legal dels treballadors (si n’hi ha) una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin i també s’enviarà a l’oficina de Treball (encara que a l’empresa no hi hagi representació legal dels treballadors)

Les persones que treballin a distància tindran que seguir complint les mesures de l’empresa relatives a la LOPD i a les normes de seguretat de la informació.

En relació als costos derivats del treball a distància es fixe que el treballador tindrà dret a que li siguin abonades les despeses relacionades amb els mitjans, eines i equips vinculats a la seva activitat laboral.

Per altre part, l’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar l’acompliment per part de la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals, inclosa la utilització de mitjans telemàtics, guardant la consideració deguda a la seva dignitat.

En relació als riscos laborals s’hauran de tenir en compte els riscos associats a aquesta modalitat de treball, posant especial èmfasi en els aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular, s’ha de tenir en compte la distribució de la jornada, la disponibilitat i la garantia de pauses i desconnexions.

Aquest Reial Decret  entrarà en vigor en 20 dies de la seva publicació i es tramitarà com un Projecte de Llei, després de la seva convalidació